Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van de fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de fotograaf en de opdrachtgever.
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 4. Fotograaf: Hanah Weerkamp, ZwembadPortret, KvK 78292697, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
 8. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 9. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 10. Beelddrager: de drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals (maar niet beperkt tot) een dia, negatief, afdruk, polaroid, CDrom, DVD, usb stick, computer, laptop, tablet of harde schijf.
 11. Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan de fotografe ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door de fotograaf vervaardigde of verzamelde gegevens en foto’s;  en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden;
 12. Aw: Auteurswet 1912


Artikel 2. Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever, inclusief offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij de fotograaf zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor de opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor de fotografe voortvloeiende werkzaamheden, ook na het beëindigen van een overeenkomst.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.
 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 4. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan de opdrachtgever door of vanwege de fotograaf zijn betrokken.


Artikel 3. Offerte

 1. De fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest de offerte haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
 3. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotografe zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.


Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Het invullen en inleveren van een bestelformulier door de opdrachtgever wordt beschouwd als schriftelijke bevestiging van de opdracht.
 3. De door de opdrachtgever ingevulde fotonummers zijn bindend voor de opdracht. Wanneer de opdrachtgever één of meerdere verkeerde fotonummers heeft ingevuld kan er geen aanspraak worden gemaakt op ruil voor de juiste foto, noch op restitutie van het betaalde bedrag.
 4. Indien de fotograaf de juiste foto nog op een beelddrager heeft staan kan de opdrachtgever ervoor kiezen deze af te nemen tegen een nieuwe betaling. Indien de juiste foto(‘s) van alle beelddragers zijn verwijderd kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie.
 5. Indien de fotograaf één of meerdere verkeerde foto’s levert terwijl opdrachtgever de juiste fotonummers heeft opgegeven kan de opdrachtgever tot 14 dagen na levering van de foto(’s) alsnog om de juiste foto(‘s) vragen. De fotograaf zal deze gratis toesturen indien mogelijk. Wanneer de fotograaf de juiste foto’s reeds van alle beelddragers heeft verwijderd zal zij het betaalde bedrag terugbetalen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op enige andere vergoeding dan restitutie van het betaalde bedrag.
 6. De fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
 7. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
 8. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.


Artikel 5. Cadeaubonnen

 1. De fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
 2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
 3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 4. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.


Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

 1. De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotografe zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 3. De fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met de fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
 4. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de fotografe werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.


Artikel 7. Fotoboeken en -albums

 1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.
 2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat foto selectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.
 3. De opdrachtgever heeft na ontvangst van de email met een link naar de beveiligde webpagina met fotobestanden, maximaal 4 weken de tijd een selectie foto’s voor het fotoboek aan fotografe door te geven. Na deze periode zal de fotograaf zonder overleg een selectie maken.
 4. De opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
 5. Twee weken na gevraagde wijzingen legt de fotograaf een nieuw ontwerp voor aan de opdrachtgever.
 6. De fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan de opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.
 7. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek.


Artikel 8. Levering

 1. De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Online presentatie van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 21 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 3. De online presentatie van een fotoshoot blijft één maand beschikbaar.
 4. In de periode waarin de online presentatie beschikbaar is bestaat voor de opdrachtgever de mogelijkheid producten te bestellen per email bij de fotograaf. De levertijd van de bestelde foto’s is afhankelijk van de hoeveelheid overeengekomen bewerking en wordt vastgelegd op het moment van de bestelling.
 5. Vanaf het moment dat foto’s van een fotoshoot online beschikbaar zijn heeft de opdrachtgever één maal de mogelijkheid om binnen 30 dagen aan te geven welke foto’s de opdrachtgever mede in zwart/wit wil ontvangen. Levertijd hangt af van het aantal foto’s en de gewenste bewerking en wordt overeengekomen op het moment van de bestelling.
 6. Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de factuur geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
 7. De fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 8. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 9. Levering van fotoafdrukken geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.
 10. Levering van digitale bestanden geschiedt per email, of via Wetransfer of vergelijkbare service voor grote bestanden. Digitale bestanden zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de opdrachtgever.
 11. RAW-bestanden worden niet geleverd (zie ook Artikel 13.9)
 12. Beelddragers worden geleverd in het pand waar de fotograaf haar bedrijf uitoefent. Verzonden beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de opdrachtgever tot het moment dat de beelddragers door de fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.


Artikel 9. Bezit/eigendom beelddragers

 1. Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de fotograaf.
 2. Indien de fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de fotograaf.
 3. Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
 4. In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.
 5. Beelddragers blijven eigendom van de fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.


Artikel 10. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde, waarbij de fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
 3. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal de fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 5. Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 11. Betalingsvoorwaarden.

 1. De fotograaf zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenminste 25% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 4. In het zwembad bestelde foto’s worden door de opdrachtgever direct voor 100% voldaan zonder factuur, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
 6. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.


Artikel 12. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever brengt de fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening indien de annulering tenminste 14 dagen voor datum van uitvoering geschied. Wanneer de annulering minder dan 14 dagen voor datum van de opdracht geschied brengt de fotograaf 75% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de fotograaf niet mogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door de fotograaf.


Artikel 13. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. De op ZwembadPortret.nl vermelde Klachtenregeling is van toepassing.


Artikel 14. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de fotograaf.
 3. Indien de fotograaf gemaakte foto’s wil gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal zal zij daarvoor altijd schriftelijke of mondelinge toestemming vragen aan de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 5. De opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.
 6. De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 7. De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 8. De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
 10. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
 11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.


Artikel 15. Portretrecht

 1. De fotograaf zal altijd schriftelijke of mondelinge toestemming vragen aan de opdrachtgever indien zij werken wil gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen in bijvoorbeeld een modelovereenkomst.
 2. De fotograaf zal schriftelijke of mondelinge toestemming vragen aan opdrachtgever indien zij de werken wil licentieren aan derden ter promotie, tenzij een modelovereenkomst is getekend.
 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.


Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, of in het geval van enigerlei schade aan een Zwembad, tot de hoogte van het inkomen verworven in het betreffende Zwembad op de betreffende dag.
 4. De fotograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij de opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door de fotograaf aan de voor haar geldende wet- en (beroeps)regelgeving.


Artikel 17. Opslag Bescheiden

 1. Bestelformulieren
  Wanneer een papieren bestelformulier wordt ingevuld om een onderwaterfoto te bestellen wordt dit formulier als gevolg van de wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar bewaard. Ook worden uw naam en emailgegevens digitaal opgeslagen en 7 jaar bewaard. Uw huisadres wordt nooit opgeslagen.
 2. Gemaakte Foto’s
  Alle gemaakte foto’s die niet zijn besteld worden uiterlijk een maand na verzending van de bestelde foto’s van alle beelddragers gewist. 
  Alle bestelde foto’s worden tenminste één jaar bewaard.
  Foto’s worden alleen op internet gepubliceerd met schriftelijke (per email) toestemming van de gefotografeerde of zijn/haar ouders of voogd indien de gefotografeerde minderjarig is.
 3. Foto’s kunnen alleen op dezelfde dag als de dag waarop ze gemaakt zijn worden besteld. Het is niet mogelijk achteraf foto’s toe te sturen of op internet te plaatsen ter inzage tenzij dit van te voren expliciet is overeengekomen.


Artikel 18. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

 1. De fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.


Artikel 19. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Hanah Weerkamp, ZwembadPortret en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

versie 1.0 d.d. 03/08/2020

You cannot copy content of this page

Deze foto is beschermd met copyright